Giấy photo màu trộn A3

Giấy photo màu trộn A3

1 ram có 250 tờ

5 màu