Giấy photo màu A3

Giấy photo màu A3

1 ram có 500 tờ