Giấy photo 5 màu trộn A4

Giấy photo màu trộn A4

1 ram 250 tờ

5 màu